બીડી

“બીડી”


અચાનક બાજુનો કાગળ બળ્યો
ને એને યાદ આવી ગડીની છેલ્લી બીડી;
રંધો છુટ્યો ;
ગાળ બોલાઇ;
બીડી પકડાઈ ;
ને જોયું તો બીડીમાં બાકી હતો છેલ્લો કસ;
એને થ્યું કે લાવ ખેંચી લઉં;
ઘડીવાર માટે ધુમાડાને આપી દઉં ફેફસાનું સ્વામિત્વ ;
નસમાં વર્તાતી ખેંચનું એક જ ઝાટકે કાસળ કાઢી નાખું,
હૃદયનાં ધબકારા ને કપાળ પરનો પરસેવો ઠંડાં પડે એ પહેલા જ કરી નાખું બન્નેને ગરમ લાહ્ય;
એમ વિચારી બીડીને હોઠ પર મુકી ને;
ત્યાં તો
બીજી સ્ત્રીની જેમ જ હારે જ રહેતી ઉધરસે ધામાં નાખ્યાં
માંડ કરી એને રવાના;
આંખનાં ઝળઝળીયાંને સાફ કરતા જ એને દેખાયું બીડીનું ઠરી ગયેલું ઠુંઠુ ;
બીડી…… ખતમ થઈ ગઈ
પીવાય એ પહેલા જ…

આ બીડી એટલે…

ઋષિ

Related posts

Leave a Comment