પાનખરની જિંદગી

પાનખરની જિંદગીઆવ તું પણ જોઈ લે તારા વગરની જિંદગી,
હું વસંતોમાં જીવ્યો  છું  પાનખરની  જિંદગી.

આંખમાં આંજીને અંધાપો મરણનો આખરે,
ભેટ આપું  છું  તને  મારા  વગરની  જિંદગી.

ધૂળનાં ઝરણાં ધસીને ઘર સુધી આવી ગયાં,
કેટલી  રેતાળ  છે   તારા   નગરની  જિંદગી!

હું મરણને બાદ પણ જીવીશ નભની જિંદગી.
તુંય જીવી  જો ખુદા  ધરતી  ઉપરની જિંદગી.

ખૂબ ઓછા શ્વાસનાં સપના વધારે છે ‘રકીબ’
આપણી તો જિંદગી પણ કરકસરની જિંદગી.

-‘રકીબ’ અમદાવાદી

Related posts

Leave a Comment