હવે શ્વાસમાં ટાંકણા જોતર્યા છે.

હવે શ્વાસમાં ટાંકણા જોતર્યા છે.


હવે શ્વાસમાં ટાંકણા જોતર્યા છે.
અમે ફૂંકથી પથ્થરો કોતર્યા છે.

નહીં થાય ઉલ્લેખ તારો, તું ડર મા,
સમયનાં મેં થોડા જ થર ખોતર્યા છે.

અહીં એ જ ફાવી શકે છે પ્રણયમાં,
અહીં જેમણે ઝાંઝવાઓ તર્યા છે.

પ્રસંગો તમસની ઉદાસીના આપો,
અમે આંસુના આગિયા નોતર્યા છે.

-દર્શન પરમાર
(‘રકીબ’ અમદાવાદી)

Related posts

One Thought to “હવે શ્વાસમાં ટાંકણા જોતર્યા છે.”

  1. દર્શન પરમાર

    ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રત્યક્ષ સમાચાર ટીમ….

Leave a Comment