વાત દેખો કેમ આ થઇ વાત માં ને વાત માં

વાત દેખો કેમ આ થઇ વાત માં ને વાત માં; વાત દેખો કેમ આ થઇ વાત માં ને વાત માં; લાગણીઓ ના લીસ્ટ વાંચો સાવ ઓછા લાખ ના. મારું તે મારે જ લેવું તારું તારા નામ નું; એમ ને એવા ગુના માં આપણે બાકાત માં. શૂન્ય ને આ અનંત કોઈ એક ક્ષિતિજે ના મળ્યા; વસવસો તેને થયો છે એક આ આઘાત માં. ને સદી થી જીંદગી સદંતર અદ્દલ બદલાઈ છે; લે! મને ચેલેન્જ પકડાવે નવી તાકાત માં. ટાળવા અથડામણો જો ને;જંગલ પણ ક્યાં ફરે? નીકળે છે આગ ઝરતી જો વૃક્ષો…